تبلیغات
   

متولدین دهه اول این ماه افرادی معتدل – باهوش – مردم

دوست – بخشنده و هنردوست هستند. این افراد از لحاظ

جسمانی دارای تناسب اندام – چهرهای سفید و مایل به

گندمگون و چشم سیاه هستند. از نظر شغلی اغلب این افراد

دانشمند – متخصص – سیاستمدار – نویسنده – مصلح

اجتماعی و شاغل در رشتههای هنری میباشند. اینان علاقمند

به طبیعت بوده از نظر خانوادگی افراد متعادل – خوش برورد و

پاكدل هستند .

متولدین این دهه اغلب دارای مشخصات ارثی و ژنتیكی بوده و

شباهت زیادی به پدربزرگها و مادربزرگها و .... دارند. اغلب

این افراد درونگرا – فامیل دوست – طرفدار ازدواجهای فامیلی

و زندگی جمعی هستند. در امور شلی نیز اغلب طالب كار جمعی

میباشند. این افراد گاه دچار اشتباهات و مشكلاتی میشوند، اما

اغلب قادر به رفع و حل و فصل آنها خواهند بود. بعضاً با رفتار

غیر ارادی در امور اقتصادی و گاه سیاسی، دچار اشتباهاتی می

شوند، اما اغلب به اشتباه خودپی برده و به آن اعتراف می

كنند .

متولدین دهه دوم این ماه از لحاظ رفتار و كردار افراطی بوده و

دارای عدم ثبات میباشند. این افراد اغلب حساس و عصبی –

دارای عكسالعمل تند نسبت به ناملایمات – در ارتباط عاطفی

متغیر – در مقابل محبت، محبت افراطی و در مقابل نامهربانی،

سخت نامهربان – از نظر اقتصادی كم و بیش موفق – مشكل

پسند – در زندگی خانوادگی اغلب منضبط و پرخاشجو و

ایرادگر – در امور اجتماعی و سیاسی، افرادی ستیزهجو – در

درگیریها جسور – حق طلب – اهل مجادله و بحث و گفتگو –

كنجكاو و پیگیر در مسائل و بالاخره بر این باورند كه بایستی

خوبی را با خوبی و بدی را با بدی پاسخ داد .

متولدین دهه سوم این ماه از لحاظ فیزیكی متفاوت بوده برخی

دارای اندامی متناسب – قدی متوسط – استخوان درشت – و

گاه چاق هستند. برخی دیگر لاغر و ضعیف و دارای اندامی

نامناسب بوده و برخی دیگر زیبا و خوش اندام میباشند.

متولدین این دهه از ماه از لحاظ روانی متعادل – طالب سكون

آرامش – دارای زندگی متعارف – نسبت به مسائل دیگران بی

تفاوت – در مسائل خانوادگی ناصح دیگران – از نظر زندگی

زناشویی خوش شانس و راضی – از نظر شغلی طالب مشاغل

كم دردسر – در زمینه تخصصی دقیق و سمج – در زندگی

اجتماعی افرادی سازگار – صلح طلب و مردمدار – پرهیز از

هرگونه ریسك و خطر – از لحاظ ظاهر نسبتاً خوش پوش و

آراسته – خوش برخورد – آرام و باثبات – تا حدی شكاك –

متكی به یافتهها و تجارب شخص – اهل بحث و مجادله –

طالب در امور اجتماعی اغلب طرفدار مكاتب مختلف – در امور

اجرایی و بازرسی و تفتیش موفق – در تجارت عموماً ناموفق

– درای تنوع در افكار – زمانی عجول و زمای دیگر صبور و

منطقی – فعال و بعضاً تنوع طلب در شغل – در زندگی

زناشویی اغلب موفق – برخی گرفتار اضطراب و تشویش –

بیشتر دارای خصوصیات ارثی و ژنتیكی – در صورت داشتن

تربیت دینی و عرفانی، موقعیت خوبی به دست خواهند آورد.

همساز با هر موقعیت – شریك و همكار خوب – اما نه چندان

مثمر ثمر – از نظر اجتماعی فعال و گروهگر است

 

صفحه اصلی