تبلیغات
   

 

متولدین این ماه به طور كلی از لحاظ جسمی و روح از بالاترین

امتیاز برخوردار میباشند. در این افراد صفات منفی یا مثبت در

حداكثر قرار گرفته و شخصیت این افرائ به گونهای است كه در

هر بعد تربیت و تشویق شوند به نهایت آن خواهند رسید .


 

اینان از نظر فییكی افرادی قوی – تنومند – بلندقد – اغلب چشم

و ارو مشكی میباشند. چنانچه این افراد مسیر زندگی در جریان

امور احساسی و عاطفی قرار بگیرند، هنرمند – شاعر – نقاش

– هنرپیشه – مجسمهساز – نویسنده و بازیگر موفقی خواهند

شد.چنانچه در امور نظامی گری تربیت شوند، سراداران و

فرماندهانی موفق و دلیر خواهند شد. چنانچه در سیاست تربیت

شوند، سیاستمدارانی قابل و زبردست خواهند شد. در هر حال

این افراد در هر زمینهای كه آموزش ببینند، در آن زمینه به

تحصص و توفیقات بالایی دست مییابند .

متولدین دهه اول این ماه اغلب تندرو و افراطی – حراف – در

امور اقتصادی عموماً موفق – در زندگی زناشویی گاه مواجه با

مشكل – دارای خصلتهای خوب – راستگو و درستكار –

مشاور در امور خانوادگی – بعضاً مصلحین و قاضیانی خوب

اغلب دارای مشاغل آزاد – به علت صادق بودن، ناموفق در

امور مالی و اقتصادی – در امور خانوادگی منصف و وفادار –

با تقوا – اغلب دارای وجهه اجتماعی خوب – دارای شخصیت

مثبت – حل و فصل كننده اختلافات خانوادگی – خیرخواه –

خوشرو با چهرهای شاددر مواجهه با مشكلات صبور –

شریكی قابل اعتماد – مقید به خانواده و فامیل دوست – در

تربیت فرزندان اغلب موفق – دارای طبعی بذلهگو – گاه جاه

طلب – عموماً در پستهای مدیریت در پستهای مدیریت و

سرپرستی موفق و ...

متولدین دهه دوم این ماه دارای صفات خوب – اغلب دارای

رشد و تكامل معنوی – دارای سلامت طبیعی – دارای عمری نه

چندان زیاد – در امور اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی نه

چندان موفق – دارای شخصیتی مطلوب – در پاسخ به خشم،

خشمگین در پاسخ به محبت، خوشرو و مهربان – اغلب عاقل

و هوشمند – سخاوتمند – دارای طبعی لطیف و علاقمند به

امور فرهنگی و هنریبعضاً شاعر – نویسنده – هنرپیشه و

مشاغل مرتبط با اینها – دارای حس زیباشناسی و هنری – بی

توجه به مادیات – طالب زندگی سالم و شاد و ....

متولدین دهه سوم این ماه اغلب دارای تناسب اندام و تعادل

جسمانی – در برخورد با مسائل واقعبین – در مواجهه با

ناملایمات اغلب دارای عكسالعملی متعارف – در مسائل

خانوادگی و مشكلات مربوط به آن تا حد امكان با گذشت و

صبور – علاقمند به طبیعت – كوه و دشت و صحراعلاقمند

به زندگی طبیعی و اغذیه طبیعی – اغلب دارای خانوادهای پر

اولاد – عموماً در تلاش و كوشش – ذاتاً مخالف با سكون و

بطالت – افرادی پویا و متغیر – علاقمند به سیر و سفر –

عموماً دارای مشاغلی متنوع .

متولدین این دهه از ماه اسد، اغلب دارای رشد مغزی و جمجمه

بزرگ میباشند. اینان دارای حافظهای خوب، در امور

محاسباتی موفق – در امور اجتماعی و اقتصادی متفكر – در

صورت سیاستمدار بودن گرایش به دیكتاتوری – دارای استعداد

مدیریت خانوادگی و مصلحتگرا میباشد

 

صفحه اصلی