تبلیغات
   

متولدین این ماه، به خصوص متولدین دهه اول این ماه، عموماً

افرادی سخت كوش – با اراده – دارای پشتكار – در امور

اقتصادی و خانوادگی كم و بیش موفق – اغلب دمدمی مزاج –

بیثبات در تصمیمگیری میباشند. از لحاظ فیزیكی افرادی سالم،

دارای استخوانبندی محكم، چهرهای خوب، دارای چشمانی

روشن و پوستی نسبتاً تیره هستند .


 

متولدین این دهه اغلب میانهرو – در افكار و

ایدههای شخصی خود متعصب – خوش شانس

– خوش برخورد – در زندگی زناشویی موفق –

تا حدی منزوی – با عمری متوسط و عاقبت به

خیر، خواهند بود. ازدواج یا شراكت این افراد با

متولدین فروردین ماه توصیه میشود .

این افراد از لحاظ اقتصادی فعال، دارای مشاغل متحرك، سیر و

سفر از لحاظ زندگی و مسكن غیر ثابت و اغلب مهاجر می

باشند. اینان افرادی تندخو – تندرو – سختگیر – علاقمند به

طبیعت وزیبایی – احساساتی و متغیر – و اغلب در رشتههای

مختلف هنری فعالیت دارند. اینان اغلب افرادی ولخرج – از نظر

خانوادگی عاطفی و احساساتی بوده و بعضاً طالب تعدد زوج

میباشند .

متولدین دهه دوم این ماه طالع سعد دارند و در سرنوشت آنها

مال و ثروت دیده میشود. صنعت دامداری مواد غذایی موافق

طبع آنها بوده و اینان اغلب طالب زندگی در طبیعت و روستاها

هستند. این افراد از لحاظ خانوادگی مسئولیت پذیر بوده به اداب

و رسوم پایبند میباشند. اینان افرادی شهرت طلب و شهوت

پرست بوده در اجرای نیات و خواستههای خود، كم و بیش

موفق میباشند .

این افراد به علت شنترایی و كهنه پرستی، گاه با شكست

مواجه میشوند. زیرا با هر پدیده نویی مخالف میباشند. با این

وجود اغلب این افراد عاقبت به خیر بوده و در زندگی با شانس

و موقعیتها خوبی مواجه میشوند. اینان عموماً افرادی عاطفی

و خانواده دوست و رفیق باز بوده به طبیعت، كوه و دشت،

سبزیهای خوراكی، و رنگ سبز علاقمند میباشند. این افراد

بیشتر به شغلهای پر دردسر روی میآورند. آنان از لحاظ

جسمی و روحی و همین طور موقعیت اجتماعی و اقتصادی،

وضعی متوسط دارند. اگر چه بعضاً شانس و موقعیتهای خوی

به دست میآورند. آنها در برخورد با افراد میانهرو تا حدی

جدی میباشند و از مدیریت نسبتاً خوبی در خانواده برخوردار

هستند. عموماً مرگ و میز فامیل، تأثیر عمیقی بر روحیه آنان

میگذارد .


 

متولدین دهه سوم این ماه، افرادی خوشرو –

حراف – دارای طبعی بلند – بزرگ منش –

عصبی مزاج – تندخو – افراطی – علاقمند به

كشاورزی و دامداری و صنعت وابسته به امور

عمرانی و ساختمانی – معماری – مهندسی –

جادهسازی و سدسازی – پیمانكار و شاغل در

امور بازرگانی – دیپلمات و زرگر و صراف و

آهنگر و ... اغلب در شغل خود متخصص و

كارآمد میباشند .

این افراد عموماً در زندگی خانوادگی و زناشویی موفق، دارای

همسر و فرزندانی خوب – از نظر مالی و اقتصادی اغلب دارای

شرایطی متوسط – در رفع مشكلات توانا – در رسیدن به

خواستهها با تلاش فردی موفق – عموماً دارای مشاغل آزاد و

سیار – بعضاً گرفتار یك بیماری مزمن و پایا – علاقمند به

سفرهای اقتصادی و سیاحتی – باهوش – زرنگ و زیرك –

مردمدار – در معاشرت با افراد، دمدمی مزاج – در عین حال

افرادی صمیمی و صادق و ركگو هستند .

زنان متولد این ماه اغلب عصبی و تندخو – گاه منطقی و گاهی

عاطفی و احساساتی – گاه اجتماعی و گاه نجوش و منزوی –

زمانی عاشق طبیعت و زیبایی و زمانی دیگر بیتوجه به آن –

بعضاً در زندگی زناشویی و خانوادگی ناموفق – دارای افكار و

آرزوهای دست نیافتنی – در عین حال اغلب در اداره زندگی

خود موفق میباشند.

صفحه اصلی