تبلیغات
   

متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط، چهرهای مایل به

چهارگوش، موهای پرپشت، چشمان سیاه و ابروان پر هستند. ا

ین افراد دارای احساساتی تند بوده و در مقابل عوامل بیرونی،

واكنش تند و سریع نشان میدهند و به همان سرعت نیز آرام

میگیرند. این افراد اغلب عصبی مزاج بوده دارای خلق متغیر

هستند و به راحتی در كارها و تصمیمات خود، تغییر موضع می

دهند .


 

متولدین این ماه از لحاظ خانوادگی رفتاری گرم و محبتآمیز

دارند و به خوص نسبت به پدر و مادر احساس مسئولیت می

كنند. این افراد در دوستی ثابت قدم بوده اما شراكت آنان در

امور اقتصادی سودبخش نخواهد بود .


 

زنان متولد این ماه اغلب دستخوش دلهره و اضطرابی ناشناخته

هستند و گاه عكسالعمل بیمارگونه از خود نشان میدهند. با

این همه مادران خوبی برای فرزندانشان میباشند. همچنان از

نظر عاطفی، همسرن خوبی خواهند بود. اینان اغلب افرادی

منظم، كاردان، با سلیقه و شیك پوش هستند. این افراد اغلب

دارای زمینه هنری در رشتههای شعر و ادبیات و موسیقی

هستند .


 

متولدین دهه دوم این ماه، عموماً زندگی متعادلی خواهند داشت

و اغلب در هر كاری موفق میباشند. اینان دارای قدی میانه تا

بلند بوده، صورتی سبز و نسبتاً گرد و چشم و ابرویی تیره

دارند. این افراد عموماً صمیمی – خوش برخورد – مید به

موازین اجتماعی – دارای موقعیت خانوادگی خوب و از افراط و

تفریط پرهیز میكنند .


 

متولدین دهه سوم این ماه، افرادی متعادل – میانهرو – دارای

زندگی نسبتاً موفق – علاقمند به سیر و سفر و علاقمند به

زیباییهای طبیعت – تمایل به هنر از جمله موسیقی، نقاشی،

ادبیات و غیره دارند. این افراد از نظر فیزیكی افرادی خوش    

چهره با قدی متوسط بوده و از زیبایی متعارفی برخوردار می

باشند. اینان از لحاظ روانی اغلب متعادل، افرادی خوش

برخورد – متواضعاصلاح طلب – از نظر خانوادگی و

اجتماعی عموماً موفق و همسرانی خوب و بعضاً ایدهآل خواهند

بود

 

صفحه اصلی