تبلیغات
   

متولدین این ماه عموماً دارای قدی متوسط – چهرهای لاغر

نگاه بلند – چشم سرمهای – گربهای یا میشی هستند. از آنجایی

كه متولدین فروردین در معرض میدان مغناطیسی نسبتاً ضعیف

قرار دارند، رشد ملكات و صفات نیك در آنها در حد میانه بوده

و اینان در برخورد با مسائل و مشكلات زندگی، عكسالعمل

ضعیف از خود نشان میدهند. اینان در برخورد با افراد، اغلب

شیوه بی‏طرقی و بیتفاوتی را در پیش میگیرند. از نظر پیشرفت

در زندگی اجتماعی، در موقعیت متوسط و بعضاً ضعیف قرار

دارند .


 

متولدین این ماه از لحاظ خانوادگی و به

خصوص ازدواج و همسریابی، نیاز به دقت زیاد

دارند. زیرا این افراد برای رسیدن به تعادل در

زندگی، لازم است همسران خود را از متولدین

برجی كه خصوصیات كاملاً متضاد با آنان دارند،

انتخاب نمایند. به طور مثال، خوب است كه این

افراد با متولدین برج سرطان ازدواج نمایند .


 

متولدین این ماه از لحاظ فكری و روانی، در

موضع نه چندان قوی قرار دارند و این برای

آنان یك حسن به شما میآید. زیرا این افراد به

علت این كه كمتر خود را درگیر مسائل فكری و

روانی میكنند، از یك زندگی آرام و عمر نسبتاً

طولانی برخوردار میشوند. این افراد اغلب نقش

وكیل فامیل و خویشان را دارند و در امورات

مختلف ممكن است مورد مشورت آنان قرار

بگیرند .


 

متولدین برج حمل اغلب از صحرا و مرتع زارها

خوششان میآید و مایلند در مناطق خلوت و دور

افتاده زندگی كنند .


 

هر چه تاریخ تولد متولدین این ماه به پایان

فروردین ماه نزدیك شود، از صفات منفی آنها

كاسته شده و به سمت اعتدال نزدیك میشوند .


از مشخات دیگر متولدین این ماه، به خصوص از

دهم فروردین به بعد، پیشبیی فعالیتهای تجاری

و اقتصادی و زندگی خانوادگی متنوع است. این

افراد از نظر فكری بی ثبات اما میل به تعادل

دارند. افراد متولد بیستم فروردین ماه به بعد،

اغلب دارای طبعی متغیر – آتشین مزاج –

ستیزهجوكم جوش و تنگ نظر میباشند.

اینان در امور كاری و شغلی، سختگیر و

وسواسی بوده و با این همه افرادی خوش

شانس و كم و بیش موفق هستند .


 

متولدین دهه سوم این ماه اغلب افرادی سالم، با

طول عمر زیاد هستند. اینان از لحاط فكری در

موقعیت خوبی قرار دارند و در امور شغلی و

اقتصادی، به پیشرفتهای خوبی دست مییابند. محل سكونت این افراد اغلب ثابت، اما شغل

متحرك و متفاوت دارند. اینان از لحاظ اجتماعی

افرادی خوش برخورد، صمیمی و مردمدار

هستند. گرچه این افراد اغلب اهل گذشت هستند،

اما اگر كدورتی عامل قطع رابطه آنان با دوستان

و خویشان گردد، كمتر ممكن است برای آشتی

پیش قدم شوند .

متولدین این ماه اغلب از نظر خانوادگی، تنوع طلب، خوشرو و

با گذشت هستند. فرزندان این افراد اغلب سركش و ستیزهجو

هستند، اما از نظر اجتماعی رفتار سالمی دارند .


 

به طور كلی متولدین این ماه افرادی میانهرو،

طبیعت دوست، احساساتی و اغلب متغیر بوده و

با این وجود افرادی موفق میباشند .


 

مشاغل این افراد اغلب وكالت – قضاوت –

رویگری – قصابی – چوپانی – صیادی

جاسوسی – خلاف كار و غیره میباشد