تبلیغات
تنه قیف مانند

    شما شخصی بسیار پر انرژی و فعال هستید و در هر جمعی که شرکت

می کنید روح زندگی به آن می بخشید . زندگی اجتماعی بسیار

شلوغی دارید و اطرافتان را آن قدر دوست و رفیق گرفته است که

تمام ساعت تان را پر می کند و نمی گذارد لحظه ای تنها باشیدصفحه اصلی