تبلیغات
خطوط نقطه چین

   
اگر درخت را به طور نقطه چین کشیده اید از جهت عاطفی و احساسی

آدمی بی پروا و غیر قابل کنترل هستید . اغلب بدون هیچ ملاحظه

ای خود را با ماجراها و رابطه هایی که پایانش ناپیداست درگیر

می کنید و از عاقبتش هراسی به دل راه نمی دهید . تصمیمات شما

در اکثر موارد آنی و بدون تفکر درباره نتایج احتمالی آن است


صفحه اصلی