تبلیغات
درختی در یک جزیره

   
شما اغلب احساس تنهایی می کنید . اشتیاق زیادی برای برخورداری

از امنیت عاطفی و برقراری تعادل در زندگی احساسیتان دارید ،

ولی گاهی دوستی کردن را خیلی دشوار می یابید و به همین دلیل

علی رغم اشتیاق فراوان برای داشتن یک رابطه عاطفی پربار ،

لحظه انتخاب ، فقط تنهایی را بر می گزینید . با این مشکل

مبارزه کنید و بیشتر معاشرتی و اجتماعی باشید


صفحه اصلی