تبلیغات
تنه اریب

   
شما زیاد احساس اطمینان نمی کنید. اغلب نگران چیزهایی جزئی

و بی اهمیت هستید و به  خاطر اندکی کج و راست بودن هر چیز ،

حرص می خورید و خودتان را می آزارید . از تنوع به شدت

متنفرید و مایلید در زندگی شما همه چیز منظم و مرتب سر جای

خود قرار داشته باشد چون این نظم و ترتیب به شما احساس

امنیت می بخشد


صفحه اصلی