تبلیغات
تنه شکافته و زخمی

   
نقاشی شما به وضوح نشان می دهد که دائم تلاش می کنید یک

 تجربه بد را از ذهن خود دور کنید اما ضمیر ناخودآگاه شما در

حفظ آن یاد و خاطره پافشاری می کند . همین امر، فکر شما را

دچار تعارض و ناراحتی ساخته است ، شما می توانید از راه

معاشرت بیشتر با مردم و پرداختن به برنامه های تازه و متنوع ،

خیلی زود این خاطره تلخ را از ذهن برانید و به اندوه و ناراحتی

آن پایان بدهید به شرط آن که واقعاً خودتان این را بخواهید . با

خود صادقانه بیندیشید و نسبت به آینده خوش بین باشید


صفحه اصلی