تبلیغات
تنه باریک و بلند و شاخه های بی برگ

   
در طبیعت شما تمایل به خودنمایی وجود دارد و همین تمایل

انگیزه ای برای تشویق شما به روشنفکر بودن واز دیگران جدا 

بودن است . دوست دارید به ایده های تازه و جنجالی بپردازید و

به یاری آنها و بعضی کارهای به اصطلاح روشنفکرانه ، خود را

مورد توجه مردم قرار دهید . اما معمولاً این همه شور و اشتیاق

شما در مواجهه با چیزهای تازه خیلی فصلی است و هرگز عقیده

ای  را تا رسیدن به کمال آن دنبال نمی کنید


صفحه اصلی