تبلیغات
تنه محکم و استوار و شاخه های کم

    شما اعتماد به نفس فراوانی دارید و در مجموع از خودتان خیلی

راضی هستید و هیچ کس ، یا هیچ حرفی و هیچ کاری نمی تواند

به اعتماد به نفس آهنین شما خللی وارد آورد . برای خودتان

زندگی می کنید و به هیچ وجه نگران طرز فکر و احساس دیگران

در مورد خود نیستید . به مال و ثروت خود خیلی می نازید و با

مباهات به آنها از اندیشه اجتماعی و زندگی مردم دور می شوید .

آشکار است که مردم در ذهن شما جای مهمی ندارند و جز برای

فخر فروختن و یا ایجاد حس احترام و بزرگی برای خودتان ، آنها

را نمی خواهید . شما خودخواه و یک دنده و غیر قابل نفوذ هستید
صفحه اصلی