تبلیغات
خطوط و شاخه های اتفاقی

   
اگر شاخه های درخت خود را درهم و برهم و نامنظم و غیر متعادل

رسم کرده اید در شخصیت شما رگه هایی از احساس شوخ طبعی و

نشاط و لذت بردن از زندگی وجود دارد. اما به طور کلی انسانها 

تغییر پذیرند و حالات روحی شما همچون هوای بهاری است که

زیاد قابل پیش بینی نیست. یک لحظه شاد هستید و ممکن است

بلافاصله از چیزی اندوهگین شوید و به کلی حالتتان عوض شود .

در بیشتر لحظه ها ناشکیبا هستید و گاه بدون تفکر تصمیم می

گیرید و مایلید بلافاصله هر چه اراده کرده اید انجام دهید . دوستان

ثابت ندارید چون اغلب دوست عوض می کنید و همیشه در جست و

جوی تازه ها و تازگی ها هستید . در شخصیت و خلق و خوی شما

بی هدفی ، به وضوح آشکار است

صفحه اصلی