تبلیغات
شاخه های رو به پایین

    این درخت متأسفانه از خوشحالی باطنی حکایت نمی کند . شما در

 احساس کلی خودتان از زندگی نتوانسته اید تعادل برقرار کنید . در

لحظه ، تصمیم می گیرید . واکنش هایتان حساب شده نیست . در

یک لحظه تحت تأثیر حالات و احساسات آنی قرار می گیرید .

برای شما یک تصمیم قطعی گرفتن و مدتها وقت را برای رسیدن به

آن صرف کردن کار بسیار دشواری است . در بیشتر لحظه ها

ترجیح می دهید از آن تصمیم صرف نظر کنید . به خصوص به

محض آن که اوضاع ، اندکی برایتان ناخوشایند می شود کنترل

عصبی خود را از دست می دهید و خود را به طور دربست در

اختیار احساساتتان قرار می دهید


صفحه اصلی