تبلیغات
شاخه های حلقه حلقه

    اگر درخت خود را شبیه این تصویر کشیده اید شما فردی با تمایلات

قوی و مستحکم نسبت به آزادی فردی هستید. البته تا حدودی هم

منزوی و درون گرایید و شخصیت خودتان را کاملاً به دور  از

کنترل دیگران قرار می دهید و به ندرت تحت تأثیر سایرین قرار

می گیرید . می کوشید طوری زندگی کنید که ایده آل خودتان است

و به همین دلیل دوستانتان را با روشن بینی و دقت کافی بر می

گزینید . ولی معاشرتهایتان با آنها هرگز از حدودی که تعیین کرده

اید نمی گذرد. اعتماد به نفس شما قابل تحسین است

صفحه اصلی