تبلیغات
درختی که بر شاخه ها و تنه آن هاشورزده و سایه انداخته اید

 
این نقاشی از یک ترس یا نگرانی در ضمیر پنهانتان حکایت می کند .

ممکن است نگران از دست دادن کسی باشید ، یا از این بترسید

که به آرزوهایتان و نقشه هایی که کشیده اید نرسید. این عدم

اعتماد به نفس سبب می شود گاهی در وجود خود احساس بی

کفایتی کنید. ترسها را از وجود خود دور کنید تا راحت باشید و از

احساس زندگی کردن در زیر ابرها رنج نبرید

صفحه اصلی