تبلیغات

درخت میوه دار


 

اگر درختی که کشیده اید بر شاخه هایش میوه است باید گفت که

شما گرفتار یک جور غم خوردن مطبوع در وجود خود هستید . از

این که گاهی در افسردگی غرق شوید و غبار اندوه بر صورتتان

بنشیند لذت می برید . در عین حال بسیار مشتاقید که همیشه

مورد توجه اطرافیان باشید و گاهی دروغهای کوچکی می گویید

تا جلب توجه کنید و البته گاهی هم از اطرافیان دروغ می شنوید

با این حال این دروغها را چون شیرین و رویاساز هستند می

پسندید . اگر در نقاشی خود میوه های درخت را به حالت فرو

افتادن از شاخه ها نشان داده اید معنایش این است که حس می

کنید کسی که دوستش دارید در حال ترک کردن شماست