تبلیغات
درخت راش (خلاق)

  سلیقه ای خوب و قدرت سازماندهی بسیار بالایی در زندگی

خصوصی و حرفه ای خود دارند. همیشه نگران وضعیت ظاهری

خود هستند. رهبران خوبی به حساب می آیند که غالباً دست به

ریسکهای غیر ضروری نمی زنند. به حفظ تناسب اندام خود از

طریق رژیم و ورزش بسیار اهمیت می دهند.